โพธิสัตว์กวนอิมอวตาร 84 ปาง ตอนที่ 5 (ปางที่ 46-60)โดยพี่ดวงเฮง

วันนี้พี่ดวงเฮงมามาต่อกันกับบทความเรื่อง พระโพธิสัตว์กวนอิมอวตาร 84 ปาง ตอนที่ 5 กันนะจ๊ะ ตอนนี้จะพูดถึงปางที่ 46 – 60 ลองไปอ่านกันดูเลย…

ปางที่ 46
บุด.ดา.ยะ.บุด.ดา.ยะ.
ผู่ ถี่ เย ผู่ ถี่ เย
Pu Ti Ye Pu Ti Ye


ภาคนิรมาณกาย
ปรากฏเป็นองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ทรงแปลงให้ในท่าจูงเด็ก ซึ่งมีเด็กติดตามมา แสดงความเมตตากรุณา เพื่อโปรดสรรพสัตว์
ความหมาย
คำว่า ผู่ถี่เย ผู่ถี่เย หมายถึง การตรัสรู้ธรรมด้วยตนเอง ตรัสรู้ถึงภูมิจิต
อรรถาธิบาย
องค์พระโพธิสัตว์ ทรงได้แนะนำสั่งสอนและตักเตือนให้ผู้ปฏิบัติโดยทั่วไป จะต้องยึดมั่นในหลักการทางธรรมไว้ในใจเพื่อเป็นฐานแห่งการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันไป
ผู้ปฏิบัติจะต้องแสวงหาโพธิจิต วิริยะจิต ไม่ข้องแวะด้วยรูปธรรม อย่าทำให้จิตใจอันบริสุทธิ์ต้องตกลงไปในกองเพลิงแห่งกิเลส ไม่หวั่นไหวไปกับอุปกิเลสน้อยใหญ่
ต้องบำเพ็ญเพียรพยายามให้จิตใจมีความกล้าหาญ ไม่คิดย่อท้อต่อสิ่งใด ไม่หวั่นไหวไปตามภัยธรรมชาติที่เกิดจากดินฟ้าอากาศและลมฝนทั้งปวง หากผู้ปฏิบัติรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียว มีความพยายามอดทนต่อทุกสภาพเหตุการณ์ได้ จิตย่อมเจริญงอกงาม ธรรมก็บังเกิดผล ส่งผลให้เข้าสู่แดนสุขาวดีภูมิได้

ปางที่ 47
โบ.ดา.ยะ.โบ.ดา.ยะ.
ผู่ ถ่อ เย ผู่ ถ่อ เย
Pu Tuo Ye Pu Tuo Ye


ภาคนิรมาณกาย
ปรากฏเป็นรูปพระอานนท์เถระ กำลังอุ้มบาตรออกจาริกเพื่อโปรดสรรพสัตว์
ความหมาย
คำว่า ผู่ถ่อเย ผู่ถ่อเย หมายถึง คำสอนขององค์พระโพธิสัตว์ ให้ผู้ที่ปฏิบัติต้องมีความเมตตา ความกรุณา ให้ถือเป็นหลักสำคัญ องค์พระทรงชี้ให้เห็นถึงความเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของจิต ที่รู้ซึ่งจากจิตอันแท้
อรรถาธิบาย
องค์พระโพธิสัตว์ ทรงสอนให้รู้ว่าคนดีและ คนชั่ว คนมีบุญและคนมีบาป แม้สัตว์ที่ต้องตกไปอยู่ในทุคติ ก็สามารถไปสู่สุขาวดีภูมิได้เช่นกัน จะเห็นได้ว่าทุกสรรพสิ่งมี
ความเท่าเทียมเสมอภาคกันเช่นตัวเรา พระโพธิสัตว์มิได้รังเกียจแม้แต่น้อย ก็คอยหาช่องทาง ชี้แนะอุบายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือให้หลุดพ้นออกมาได้ ผู้ปฏิบัติธรรม
จะต้องถือความเมตตากรุณาเป็นฐานกำลังอันมั่นคงของจิตใจ

ไม.ตรี.เย.
มี ตี ลี เย
Mi Di Li Ye


ภาคนิรมาณกาย
ปรากฏเป็นรูปพระเมตไตรยโพธิสัตว์ ทรงเสด็จออกมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลก ให้ได้รับสุขในโพธิธรรม เร่งปฏิบัติธรรมด้วยความเมตตา กรุณา ในที่สุดย่อมบรรลุ
ความหมาย
คำว่า มีตีลีเย ความหมายว่า พระมหากรุณาขององค์พระโพธิสัตว์
อรรถาธิบาย
องค์พระโพธิสัตว์ทรงแนะนำสั่งสอน ให้ผู้ปฏิบัติเน้นหนักในเรื่องของจิต ต้องมีเมตตากรุณา ให้เข้าถึงโพธิมรรค ในบรรดาสรรพสัตว์ หากรักตนเองมากเท่าใดก็ให้รัก
ผู้อื่นมากเท่านั้น เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ ก็จะได้รับความหลุดพ้น

ปางที่ 49
นี.ลา.เกน.ถา.
นอ ลา กิน ซี
Nuo La Jin Chi


ภาคนิรมาณกาย
ปรากฏเป็นรูป องค์พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ โปรดสัตว์ให้บรรลุธรรม (โปรดสัตว์ในนรก) พ้นจากทุคติ
ความหมาย
คำว่า นอลากินชี ความหมายว่า นักปราชญ์ ผู้รักษาตนเองให้อยู่ในธรรม มีมหากรุณาจิต
อรรถาธิบาย
องค์พระโพธิสัตว์ทรงสั่งสอนและตักเตือน ผู้ใดหวังในพระพุทธผล อย่าได้มีความท้อถ้อยทั้งทางกายและทางใจ จงส่งเสริมและให้กำลังใจ เพื่อจะให้ผู้มุ่งในการปฏิบัติได้กลับตัว กลับใจ หันมากระทำในสิ่งที่ชอบที่ถูกต้องด้วยปัญญา ในที่สุดย่อมบรรลุพุทธผล สู่พุทธภูมิได้

ปางที่ 50
ตริ.ศา.รา.นา.
ตี ลี สิด นี นอ
Di Li Se Ni Na
ภาคนิรมาณกาย
ปรากฏเป็นรูป พระรัตนธวัชโพธิสัตว์ ทรงถือโตมร (หอกสามง่าม) ทองคำ
ความหมาย
คำว่า ตีลีสิดนีนอ หมายถึง คมของวชิระ คมของอาวุธ คมของจักร ให้คนเรามีความมั่นคงในการปฏิบัติธรรม
อรรถาธิบาย
พระโพธิสัตว์สั่งสอนและตักเตือน ในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งปวง ทั่วทั้งสากลโลก ให้มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติ พระรัตนวัชระโพธิสัตว์ ซึ่งถือโตมร เป็นศาสตราวุธจะมาคอยคุ้มครองป้องกันภัย ปราบเหล่ามาร ปีศาจ ถึงผู้ปฏิบัติอยู่จะยังไม่ซาบซึ้ง มีความคิดสับสนอยู่บ้าง เพียงพระโพธิสัตว์ท่านเงื้อศาสตราวุธ เหล่ามารร้ายและภูตผีปีศาจก็จะพากันหนีหายไปโดยพลัน หากผู้นั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง ก็จะทำให้ผู้นั้นได้บรรลุธรรมอย่างแน่นอน

ปางที่ 51
บา.ยา.มา.นา.
ผ่อ เย มอ นอ
Po Ye Mo Na

ภาคนิรมาณกาย
ปรากฏเป็นรูป  พระสุวรรณาภาธวัชโพธิสัตว์   มือทั้งสองทรงถือวชิรคธาทองคำ   เพื่อโปรดสัตว์
ความหมาย
คำว่า  ผ่อเยมอนอ  หมายถึง   ส่งเสียงก้องไปทั้งสิบทิศ   เป็นเสียงแห่งความปิติยินดี
อรรถาธิบาย
พระโพธิสัตว์ต้องการ  จะคัดเลือกผู้ที่ปฏิบัติได้ดีงาม   ให้ได้ฟังอนุตรธรรม  พระโพธิสัตว์จึงพยายามมาปรากฏธรรมกาย  ในการโปรดสรรพสัตว์  เพื่อให้สัตว์โลกหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะ ซึ่งเป็นความประสงค์ของพระพุทธโพธิสัตว์  ที่จะได้โปรดในกษายกลัป  จึงมีความปิติยินดี  ที่จะได้พากันข้ามฟากไปยัง แดนนิพพาน

ปางที่ 52
โซ. ฮา.
ซอ ผ่อ ฮอ
Suo  Po  He

ภาคนิรมาณกาย
ปรากฏเป็นรูป  องค์พระโพธิสัตว์ทรงนั่งขัดสมาธิ  มีเศียรพระอริยะสามเศียร   โปรดสัตว์ด้วยพระนิพพานธรรม  เพื่อจะนำให้สรรพสัตว์ทั้งปวง  ได้เดินตามพระองค์สู่
ความสำเร็จผลสู่แดนนิพพาน
ความหมาย
คำว่า  ซอผ่อฮอ  หมายถึง  สภาวะเดิมคือนิพพาน  ให้ระงับการยึดติดในการเพิ่มผลประโยชน์ต่างๆ  จะได้ไม่มีจิตกังวลติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้น  ธรรมทั้งหลายไม่เกิดไม่ดับเป็นความสงบนิ่ง   นั่นแหละเป็นนิพพานอันเป็นมงคล

อรรถาธิบาย

องค์พระโพธิสัตว์ทรงสั่งสอนคอยอบรม  และแนะนำให้สรรพสัตว์ที่ตั้งใจปฏิบัติมุ่งตรงไปสู่พระนิพพานได้อย่างรวดเร็ว  เพราะธรรมช่วยให้จิตได้เป็นหนึ่งเดียว  ย่อมส่งเสริมให้สำเร็จผลมีสติสมบูรณ์  ตั้งแต่ต้นจนจบ  เกิดเป็นแสงส่องสว่างช่วยให้จิตเข้าถึงความสงบแห่งสัจธรรม   หากสรรพสิ่งทั้งปวงเข้าถึง อนุปาทิเสนิพพาน  จิตย่อมมีแต่ความสงบสุข  โลกนี้ก็จะกลับกลายเป็นสุขาวดีภูมิ

ปางที่ 53
สิ.ตา.ยา.
สิด ถ่อ เย
Xi Tuo Ye

ภาคนิรมาณกาย
ปรากฏเป็นรูป   พระสารีบุตรเถระ ทรงกระทำมือเป็นปทุมมุทร  แสดงถึงความรอบรู้ธรรมด้วยพระองค์เอง
ความหมาย
คำว่า สิดถ่อเย  หมายถึง  ความมุ่งมั่นเกิดความสำเร็จในอรรถธรรมทั้งปวง  หากสรรพสิ่งทั้งหลายหลุดพ้นจากลาภยศชื่อเสียง  ด้วยมีธรรมเป็นตัวจิตใจ   โดยปราศจากขอบเขตจำกัดไว้  ย่อมสำเร็จกันได้โดยง่าย
อรรถาธิบาย
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ทรงตรัสถึงธรรมอันเป็นสุดยอด  ให้ปฏิบัติธรรมด้วยความดีงาม  ด้วยพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยอย่างเสมอภาค  และองค์พระโพธิสัตว์ทรงได้ตักเตือน  ให้สรรพสัตว์และมวลมนุษย์  รีบเร่งปรับแก้ที่ใจ แล้วหันกลับมาแก้ไขตัวใหม่  จงพากเพียรสร้างสมบุญบารมีเอาไว้ให้มาก   จงอย่าหลงยึดถือในสิ่งปลอมแปลง  ด้วยลาภ ยศ ชื่อเสียง  และอารมณ์ความโลภเข้ามาไว้ในกำมือ  จงปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งใจจริง   เพื่อบรรลุผลในอนุตรธรรมอันสูงสุด

ปางที่ 54
โซ. ฮา.
ซอ ผ่อ ฮอ
Suo Po He

ภาคนิรมาณกาย
ปรากฏเป็นรูปพระธรรมกาย พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์   เท่าจำนวนเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา   ทรงยืนตั้งกายตรง  ด้วยจิต  ที่ทรงจะได้โปรดสัตว์อยู่ในธรรมสาคร
ความหมาย
คำว่า ซอผ่อฮอ  หมายถึง  ถ้าผู้ปฏิบัติได้รู้แจ้งเห็นจริง  ในสิ่งไม่จริง  ไม่ใช่ของแท้  ด้วยความสัจจริงที่รู้แจ้งเห็นในพระสัจธรรมได้แล้วนั้น  ก็จะสำเร็จได้โดยง่าย
อรรถาธิบาย
พระพุทธองค์ทรงตรัสให้เห็นว่า   มวลมนุษย์ไม่คำนึกถึงความจริงแต่ดั้งเดิม  แต่ยังมีโอกาสที่จะเข้าถึงความจริง  ด้วยต้องตั้งใจในการปฏิบัติ   อย่าหลงอยู่ในโลกียวิสัย  ขอให้มวลมนุษย์ทั้งหลาย  จงมีความพากเพียร ด้วยวิริยะอุตสาหะในธรรม จึงจะทรงสมความเมตตากรุณาที่พระองค์ทรงมีต่อสรรพสัตว์ด้วยความตั้งใจจริง

ปางที่ 55
ม.หา.สิ.ตา.ยา.
หม่อ ฮอ สิด ทอ เย
Mo He Xi Tuo Ye

ภาคนิรมาณกาย
ปรากฏเป็นรูปพระโพธิสัตว์ทรงเปล่งรัศมี พระหัตถ์ทรงถือรัตนธวัช   ได้ส่องสว่างเสด็จโปรดสรรพสัตว์ในไปทั่วโลก
ความหมาย
คำว่า หม่อฮอสิดทอเย  หมายถึง  พระพุทธธรรมที่มีความกว้างใหญ่ไพศาล   หากนำมาปฏิบัติไว้  จะสำเร็จในพระพุทธผล
อรรถาธิบาย
องค์พระโพธิสัตว์ทรงเมตตากรุณา  ส่องแสงสว่างด้วยพระรัศมีแห่งพระบารมี  ช่วยขจัดความทุกข์ให้กับสรรพสัตว์ทั่วโลกธาตุ  ให้ซาบซึ้งถึงอมิตาภะ  ไม่มีการลำเอียง  ทรงไว้ด้วยความเที่ยงธรรม  ในการโปรดสัตว์โลกทั้งปวง  ทั้งดีและชั่วให้หลุดพ้นจากการเกิดดับ  เข้าสู่สุขาวดีภูมิ

ปางที่ 56
โซ. ฮา.
ซอ ผ่อ ฮอ
Suo Po He

ภาคนิรมาณกาย
ปรากฏเป็นพระโมคคัลลานะเถระ   มือขวาทรงถือไม้เท้าขักขระ  มือซ้ายทรงอุ้มบาตร
ความหมาย
คำว่า ซอผ่อฮอ  หมายถึง  ธารณีที่ยังประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม  เพื่อโปรดมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา
อรรถาธิบาย
องค์พระโพธิสัตว์มุ่งให้สรรพสัตว์ทั้งสามโลกธาตุ  ได้เร่งความเพียรในการปฏิบัติด้วยความตั้งใจ  และให้หมั่นเร่งชำระล้างจิตใจให้ใสสะอาด  ย่อมต้องมีความตื่นตัวในการปฏิบัติ   เพื่อหลีกหนีความทุกข์ในทุคติทั้ง  3  เพื่อการหลุดพ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน  ด้วยความเมตตากรุณาของพระพระโพธิสัตว์

ปางที่ 57
สิ.ตา.ยา.เย.
สิด ทอ ยี อี
Xi Tuo Yu Yi

ภาคนิรมาณกาย
บรรดาพระโพธิสัตว์ และทวยเทพเทวาต่างมาชุมนุมพร้อมกัน ณ แดนสุขาวดี
ความหมาย
คำว่า สิดทอ  หมายถึง   ความสำเร็จ
คำว่า ยีอี  หมายถึง   ความว่างเปล่า
อรรถาธิบาย
พระพุทธธรรมนั้น  มีความกว้างใหญ่ไพศาล เหล่าปวงเทพทั้งหลาย  ต่างยอมรับในความสำเร็จ  อันเป็นความว่างเปล่า (สุญญตาธรรม)   ผู้ใดได้พากเพียรใน
การปฏิบัติบูชา  หมั่นสวดมนต์ภาวนาในพระคาถาธารณี ย่อมบันดาลให้เกิดประโยชน์ต่อปวงเทพเป็นอย่างมาก  จะทรงโปรดเหล่าสรรพสัตว์และปวงเทพ    ให้ได้
บรรลุใน อนุตรธรรม  อย่างทั่วกึงกัน

ปางที่ 58
โซว์.รา.ยา.
สิด พัน ลา เย
Shi  Bo  La  Ya

ภาคนิรมาณกาย
ปรากฏเป็นรูป  องค์พระอมิตภพุทธเจ้ากับพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ และพระโพธิสัตว์อื่นๆ  ทรงแสดงในท่ากำยานของรูปมหายาน   ทรงปรากฏเป็นรูปลักษณะ
ของเทพนารี (เทพเทพี)
ความหมาย
คำว่า สิดพันลาเย  หมายถึง   ธรรมที่มีอิสระอย่างสมบูรณ์
อรรถาธิบาย
องค์พระโพธิสัตว์ในธารณีนี้ ทรงปรากฏกายเป็นเทพีและเทพไท  เพื่อโปรดเหล่าเทพีและเทพไท   ที่มีความดีและความชอบ  ได้ส่องแสงสว่าง ทั้งที่เทวโลกและมนุษย์โลก   ด้วยเทพีและเทพไทยังไม่สามารถหลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในแต่ละภพภูมิ  เนื่องด้วยไม่เคยรู้และปฏิบัติในธรรม  ด้วยความเมตตาจิตขององค์พระโพธิสัตว์ จึงทรงได้ตรัสสั่งสอน ในพระธรรมต่างๆ เพื่อจะช่วยให้เห็นช่องทางและง่ายต่อการนำไปปฏิบัติตน   เพื่อจะได้บรรลุเข้าสู่มรรคผลอันบริสุทธิ์

ปางที่ 59
โซ. ฮา
ซอ ผ่อ ฮอ
Suo Po He

ภาคนิรมาณกาย
ปรากฏเป็นพระอชานเถระ  ทรงยืนอุ้มบาตรชูขึ้นสูงเสมอศีรษะ ใบหน้าดูอิ่ม  ยิ้มแย้มหัวเราะ  เป็นการบูชากำลังใจ  เพื่อหวังจะเพิ่มกำลังในการโปรดสัตว์ทั้งปวง
ความหมาย
คำว่า  ซอผ่อฮอ  หมายถึง  สภาวธรรมที่มีความสมบูรณ์  มีความเป็นอิสระ  ต้องถือคุณธรรมเป็นฐาน  ในการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระธรรมมรรค  ที่มีผลสุดลึกซึ้ง
อรรถาธิบาย
องค์พระโพธิสัตว์ในธารณีพระคาถานี้  ทรงชี้ให้เห็นถึงสรรพธรรมนั้น  ไม่มีเขตแดนขอบเขตใดจะขวางกั้นได้  ทั้งสามโลกธาตุ  ที่อาศัยกันอยู่ทั่วทั้งสิบทิศ  ก็จะบรรลุสำเร็จผลกันได้   องค์พระโพธิสัตว์ทรงโปรดพระเมตตาและกรุณา  สั่งสอนให้ผู้ที่ปฏิบัติมุ่งตั้งจิตให้ตรง  ความประสงค์ของพระพุทธเจ้าและบรรดาพระอริยะเจ้า และปราชญ์ทั้งหลาย  ต้องมีความประสงค์ของตนเองเช่นกัน  เพื่อประกอบในบุญทานตามความสามารถในฐานะของตนเอง

ปางที่ 60
นี.ลา.เกน.ถา.
นอ ลา กิน ซี
Nuo  La  Jin  Chi
 ภาคนิรมาณกาย
ปรากฏกายเป็นพระคิรีสาครปัญญาโพธิสัตว์  พระหัตถ์ทรงถือดาบทองคำ   ทรงโปรดพระอริยะเถระทางฝ่ายหินยาน
ความหมาย
คำว่า นอลากินชี  หมายถึง  ความสำเร็จด้วยความรัก ความเมตตากรุณา ช่วยปกปักรักษา  คุ้มครองป้องกันไม่ให้มีจิตเป็นอกุศลกรรม
อรรถาธิบาย
องค์พระโพธิสัตว์  ทรงใช้ธรรมสั่งสอนอบรมให้กลุ่มลัทธิมหายาน  ในการยึดธรรมไว้เป็นเครื่องป้องกันในเบื้องแรก  เพื่อมิให้ผู้ปฏิบัติไปใฝ่ในหินยาน  องค์พระโพธิสัตว์จึงทรงแสดงอภินิหารโปรดเหล่าหินยานโดยตรง  ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจสำเร็จในพุทธยาน และต้องฟังสรรพธรรมทั้งหลายของมหายาน  ย่อมสำเร็จผลด้วยความรัก ความเมตตากรุณา ช่วยปกปักรักษา  คุ้มครองป้องกันไม่ให้มีจิตเป็นอกุศลกรรม  ย่อมพบความสำเร็จได้

……………………………………….

ขอขอบคุณทึ่มา : http://www.saiyaithum.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

วันนี้พี่ดวงเฮงมามาต่อกันกับบทความเรื่อง พระโพธิสัตว์กวนอิมอวตาร 84 ปาง ตอนที่ 4 กันนะจ๊ะ ตอนนี้จะพูดถึงปางที่ 31 – 45 ลองไปอ่านกันดูเลย…

ปางที่ 31 
ดิ.ริ .ณี.
ตี ลี นี
Di Li Ni

ภาคนิรมาณกาย
พระโพธิสัตว์ ทรงนั่งประทับบนหลังสิงห์ราช เพื่อลงมาทดสอบการศึกษาพระธรรมและการปฏิบัติของเหล่ามวลมนุษย์
ความหมาย
คำว่า ตี หมายความว่า โลก
คำว่า ลี หมายความว่า สรรพสัตว์ที่สามารถรับรู้ในการโปรดของพระองค์ท่านได้
คำว่า นี หมายความว่า พระพรหมจาริณีที่ปฏิบัติธรรมอยู่อย่างสงบ
อรรถาธิบาย
องค์พระโพธิสัตว์ได้ทรงกล่าวแสดง โปรดให้หญิงสาวหันมาปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องถูกวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นสตรีทุกเพศทุกวัย ทุกระดับชั้น ควรหันมารีบเร่งในการปฏิบัติ
ธรรม เพื่อจะได้ช่วยให้บรรลุผล สมความตั้งใจแห่งองค์พระโพธิสัตว์ หากใครได้ปฏิบัติได้ดีแล้ว ปฏิบัติชอบแล้ว อย่างสมบูรณ์ด้วยดี องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ
เทพยดาทั้งหลาย เหล่าครุฑาและเหล่าท่านพญานาค จะคอยคุ้มครองโดยรอบ ซึ่งองค์พระโพธิสัตว์จะทรงแปลงกายเป็นสตรี มีถึง 40 มือ มาคอยปราบมารร้าย
ให้เหล่าสตรีได้ข้ามไปถึงฝั่งนิพพานได้โดยเร็ว

(เพิ่มเติม…)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

วันนี้พี่ดวงเฮงมามาต่อกันกับบทความเรื่อง พระโพธิสัตว์กวนอิมอวตาร 84 ปาง ตอนที่ 3 กันนะจ๊ะ ตอนนี้จะพูดถึงปางที่ 16 – 30 ลองไปอ่านกันดูเลย…

ปางที่ 16 
สวา.สัต.โต.นะ.โม.ปา.สัต.โต.นา.มา.บา.คา.
สะ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ เค
Sa Po Sa Duo Na Mo Po Sa Duo Na Mo Po Qie

ภาคนิรมาณกาย
ปรากฏเป็นรูปเทพเจ้าภคติ รูปร่างใหญ่โต ผิวกายดำสนิท ถือโตมรเป็นศาสตราวุธ (ถือมีดเตรียมปราบมาร)
ความหมาย
คำว่า สะพอสะตอ หมายถึง พระพุทธธรรมอันไม่มีขอบเขตที่สิ้นสุด สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้
คำว่า นอ มอ พอ สะตอ หมายถึง พุทธธรรมเป็นความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกชั้นวรรณะเป็นสูงหรือต่ำ และมากน้อย
คำว่า มอพอเค หมายถึง พุทธธรรมมีความยิ่งใหญ่ไพศาล ผู้ที่ปฏิบัติตาม อันตรายไม่เกิด
อรรถาธิบาย
ไม่ว่านักปราชญ์ หรือคนโง่เขลา คนหรือสัตว์ เมื่อสวดบูชา ล้วนสามารถหลุดพ้นได้ พึงปฏิบัติตามด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจด้วยความเคารพ พระโพธิสัตว์จะทรง
ประทานความเมตตากรุณา ทรงอภินิหารให้มองเห็นว่า ปรากฏให้เห็นเป็นพันกรพันเนตร ลงมาโปรดให้พ้นทุกข์ภัย

(เพิ่มเติม…)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ภาพสัญลักษณ์แห่งพระมหาเมตตากรุณาแห่งองค์พระอวโลติเกศวรโพธิสัตว์ 84 ปาง เป็นภาพในการเสด็จมาโปรดสรรพสัตว์และการออกเสียงใต้ภาพ เป็นภาษาจีน ตัวอย่าง เช่น นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เหย่ เย (เสียงจีน) และ นโม.ระตะนะ.ตรา.ยา.ยะ.(เสียงธิเบต) เป็นต้น


ปางที่
1 
นโม.ระตะนะ.ตรา.ยา.ยะ. 
นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เหย่ เย
Na Mo He La Da Na Duo La Ye Ye 

ภาคนิรมาณกาย 
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ทรงถือลูกประคำ ออกมาคอยสังเกตดูเหตุการณ์ เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือบรรดาสัตว์โลกทั้งหลาย ผู้ที่สวดมนต์ ปฏิบัติด้วยความเคารพ
ศรัทธาโดยแท้จริง
ความหมาย 
คำว่า นำมอ หมายถึง การนอบน้อมระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจ
คำว่า ฮอลาตัน หมายถึง รัตนะ (การกราบไหว้บูชารัตนะให้เป็นที่พึ่ง)
คำว่า ตอลาเหย่ หมายถึง สาม
คำว่า เย หมายถึง นมัสการ (นอบนมัสการไตรรัตนะ ให้ครบทุกทิศ ทั้งสามภพนี้)
อรรถาธิบาย 
ขอนอบน้อมนมัสการพระไตรรัตน์ทั้งสาม (พระไตรลักษณ์และไตรสรณะ) พระโพธิสัตว์ขอให้เราน้อมนอบถือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งระลึกถึงแล้วบรรลุ
แจ้งชัดในจิต และมองเห็นสภาวะแห่งตน ทางที่จะสำเร็จ การปฏิบัติให้ถึงพระองค์จะต้องสวดมนต์พระคาถาด้วยความมีเมตตากรุณา และศรัทธา ไม่ควรสวดเสียงดัง
เกรี้ยวกราด และเร่งร้อน ให้สวดช้าๆ

(เพิ่มเติม…)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น