กรวดน้ำ คือการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และที่ปฏิบัติกันมาต้องมีการเตรียมน้ำเตรียมแก้ว ถึงจะสำเร็จในการอุทิศกุศล..แต่คำว่า กรวดน้ำ ไม่มีในพุทธวจน มีแต่การ อุทิศกุศล..และที่สำคัญการอุทิศกุศลจะสมบูรณ์ ต้องเตรียมจิต ไม่ใช่เตรียมน้ำเตรียมแก้ว

…เตรียมจิตทำอย่างไร….

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า
มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละ ” นิวรณ์ ๕ ” อันเป็นอุปกิเลสของใจ ทอนกำลังปัญญา แล้ว
จงมีใจประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ อยู่เถิด ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน
โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวาง จงมีใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ เป็นมหรคต
หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน แผ่ไปทั่วโลก ในที่ทุกสถาน อันมีสัตว์ทุก
หมู่เหล่า อยู่เถิด.

นิวรณ์ ๕ อย่าง 


๑. กามฉันทนีวรณ์ [ธรรมที่กั้นจิต คือ ความพอใจในกาม]
๒. พยาปาทนีวรณ์ [ธรรมที่กั้นจิต คือความพยาบาท]
๓. ถีนมิทธนีวรณ์ [ธรรมที่กั้นจิต คือความที่จิตหดหู่และเคลิบเคลิ้ม]
๔. อุทธัจจกุกกุจจนีวรณ์ [ธรรมที่กั้นจิต คือความฟุ้งซ่านและรำคาญ]
๕. วิจิกิจฉานีวรณ์ [ธรรมที่กั้นจิต คือความสงสัย] ฯนี่คือการอุทิศกุศล ที่พระศาสดาทรงบัญญัติ…
ธรรมะสวัสดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น