พระนามกวงซีอิม 
กวง แปลว่า มอง มองด้วยปัญญา มองด้วยการพิจารณา
ซี แปลว่า โลก , สังคม
อิม แปลว่า เสียง ,กระแสเสียง
กวงซีอิม แปลว่า มองเสียงโลก

สิ่งของต่าง ๆ ในพระหัตถ์ปางพันเนตรพันกร 
สุริยัน จันทรา หมายถึง ปัญญารู้เท่าทันในอารมณ์ต่างๆ
ประนมกร หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพในพุทธะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โอบอุ้มโลก หมายถึง ความเมตตากรุณา และการเป็นอภัยทาน
ลูกประคำ,เชือก หมายถึง ความไม่ประมาท ยึดมั่นในศีล อบรมจิต ฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ
คันศร,ลูกศร หมายถึง ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีหลักการ หลุดพ้นวัฏสงสารการตายการเกิด
คัมภีร์, สมุด หมายถึง ศึกษาทบทวนพระธรรมเสมอ
ดอกบัว หมายถึง ความใสสะอาดบริสุทธิ์
คนโทน้ำทิพย์ หมายถึง น้ำทิพย์รักษาโรค เสริมสิริมงคลแก่สัตว์โลก ผู้ตั้งมั่นในธรรม
พระแสงดาบ หมายถึง ปัญญาฆ่ากิเลส
พระแสงขวาน หมายถึง ปราบมาร โลภ โกรธ หลง มิจฉาทิฐิ
ธรรมจักร หมายถึง ทรงลื้อขนสัตว์โลก สืบทอดเผยแพร่พระศาสนา
เชือกบ่วงบาศ หมายถึง เครื่องช่วยฉุดสัตว์โลกให้พ้นจากภัยอันตราย
(ล้วนเป็นปริศนาธรรม)

พระคาถาบูชา บทสรรเสริญพระคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม 
“นำโม กวนสี่อิม ผ่อสัก”

นำโม ไต่ชื้อ ไต่ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ กวงสี่อิมผ่อสัก ( กราบ )
นำโม ไต่ชื้อ ไต่ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ กวงสี่อิมผ่อสัก ( กราบ )
นำโม ไต่ชื้อ ไต่ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ กวงสี่อิมผ่อสัก ( กราบ )
นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิ้วโค่ว กิวหลั่งกวงสี่อิมผ่อสัก
ถั่งจี้ตอ โอม เกียล้อฮวดตอ เกียล้อฮวดตอ เกียคอฮวดตอ หล่อเกียฮวดตอ
หล่อเกียฮวดตอ ซาผ่อออ เทียงหล่อซิ้ง ตี่หล่อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งหลี่ซิง
เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง นำมอ หม่อ ออ ปวกเยี้ย ปอหล่อบิ๊ก ( กราบ )

พระคาถาจีนแปลเป็นไทยโดยใจความ 

     ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบนมัสการแทบเบื้องพระยุคลบาทแห่งองค์พระพุทธบิดรอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวก
     ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการ ต่อเจ้าแม่กวนอิมบรมโพธิสัตว์พุทธเจ้า พระผู้ทรงมีน้ำพระทัยเมตตากรุณาต่อผู้ทุกข์ยากลำบากอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด ไม่มีการถือชั้นวรรณะ น้ำพระทัยของพระองค์บริสุทธิ์ และศักดิ์สิทธิ์ประดุจดังกระแสแห่งทิพย์
     ข้าพเจ้าขอถวายอภิวาทต่อพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และพระอรหันต์ สาวกสาวิกาทั้งหลาย เทพเจ้าบนสวรรค์ เทพเจ้าผู้รักษาแผ่นดิน ขอให้ข้าพเจ้า พ้นจากเคราะห์กรรมทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าได้ปัญญา ให้ข้าพเจ้าได้โลกกุตตระ ได้เข้าถึงฝั่งแดนพระอริยะด้วยเทอญ

โอม มานี ปะ หมี่ ฮง 
ก่อนนั่งสมาธิให้ตั้ง(นะโม 3 จบ)

แล้วจึงว่าคาถา โอม มานี ปะ หมี่ ฮง พร้อมอธิษฐาน
“ขอพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ เสด็จมาสอนลูกให้รู้จักวิธีนั่งกรรมฐาน เพื่อเสริมบารมีให้กับลูก และถวายพระแม่”

หลังจากนั้น ให้สวดคาถา พระอวโลกิเตศวร ว่า 

โอม มานี ปะ หมี่ ฮง 0 หม่าโฮ อี่ ยา นัก 0 เจ็ด ตู เต็ก ปา ตั๊ก 0 เจ็ด เต็ก เซ นัก
0 หมี่ ตา ลี่ โก 0 สัก อือ วา อือ ทา 0 ปู ลี สิด ตะ โก 0 นัก ปู ลา นัก 0 นัก ปู ลี 0 ติว
เตอ บัน นัก 0 ไน มา หลู่ กี 0 ซัว ลา เย ซอ ฮอ 0
( 3 จบ )
เมื่อสวดจบแล้ว ทำจิตให้เป็นสมาธิ ระหว่างยังไม่เป็นสมาธิให้ระลึก ถึง
องค์พระแม่กวนอิมแล้วภาวนาว่า
“โอม มานี ปะ หมี่ ฮง” หรือ
“นำ โม กวน ซือ อิม ผ่อ สัก” หรือ
“นำ โม ออ นี ถ่อ ฮุก”

พระคาถามหากรุณาธารณีสูตร ( ไต่ปุยจิ่ว ) 
โชย ชิ่ว โชย งั่ง บ่อ ไหง ไต่ ปุย ซิม ทอ ลอ นี จิ่ว(3 จบ)
ปึง ซือ ออ นี ทอ ยู ไล้ (3 จบ)

0นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เหย่ เย 0 นำ มอ ออ ลี เย 0 ผ่อ ลู กิด ตี ซอ ปอ ลา เย
0 ผู่ ที สัต ตอ พอ เย 0 หม่อ ฮอ สัต ตอ พอ เย 0 หม่อ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย 0 งัน 0 สัต
พัน ลา ฮัว อี 0 ซู ตัน นอ ตัน เซ 0 นำ มอ สิด กิด ลี ตอ อี หม่ง ออ ลี เย 0 ผ่อ ลู กิด ตี
สิด ฮู ลา เลง ถ่อ พอ 0 นำ มอ นอ ลา กิน ซี 0 ซี ลี หม่อ ฮอ พัน ตอ ซา เม 0 สะ พอ ออ ทอ
เตา ซี พง 0 ออ ซี เย็น 0 สะ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ เค 0 มอ ฮัว เตอ
เตา 0 ตัน จิต ทอ 0 งัน ออ พอ ลู ซี 0 ลู เกีย ตี 0 เกีย ลอ ตี 0 อี ซี ลี 0หม่อ ฮอ ผู่ ที สัต ตอ
0 สัต พอ สัต พอ 0 มอ ลา มอ ลา 0 มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน 0 กี ลู กี ลู กิด มง 0 ตู ลู ตู
ลู ฟา เซ เย ตี 0 หม่อ ฮอ ฮัว เซ เย ตี 0 ทอ ลา ทอ ลา 0 ตี ลี นี 0 สิด ฮู ลา เย 0 เจ ลา เจ
ลา 0 มอ มอ ฮัว มอ ลา 0 หมก ตี ลี 0 อี ซี อี ซี 0 สิด นอ สิด นอ 0 ออ ลา ซัน ฮู ลา เซ ลี 0
ฮัว ซอ ฮัว ซัน 0 ฮู ลา เซ เย 0 ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา 0 ฮู ลู ฮู ลู ซี ลี 0ซอ ลา ซอ ลา 0 สิด ลี สิด ลี 0 ซู ลู ซู ลู 0 ผู่ ถี่ เย ผู่ ถี่ เย 0 ผู่ ถ่อ เย ผู่ ถ่อ เย 0 มี ตี ลี เย 0 นอ ลา กิน ซี 0 ตี ลี สิด นี นอ 0 ผ่อ เย
มอ นอ 0 ซอ ผ่อ ฮอ 0 สิด ถ่อ เย 0 ซอ ผ่อ ฮอ 0 หม่อ ฮอ สิด ถ่อ เย ซอ ผ่อ ฮอ 0 สิด ทอ ยี อี 0 สิด พัน ลา เย 0 ซอ ผ่อ ฮอ 0 นอ ลา กิน ซี 0 ซอ ผ่อ ฮอ 0 มอ ลา นอ ลา 0 ซอ ผ่อ ฮอ 0 สิด ลา เซง ออ หมก เค เย 0 ซอ ผ่อ ฮอ 0 ซอ ผ่อ หม่อ ฮอ ออ สิด ถ่อ เย 0 ซอ ผ่อ ฮอ0 เจ กิด ลา ออ สิด ถ่อ เย 0 ซอ ผ่อ ฮอ 0 ปอ ทอ มอ กิด สิด ถ่อ เย 0 ซอ ผ่อ ฮอ 0 นอ ลา กิน ซี พัน เค ลา เย 0 ซอ ผ่อ ฮอ 0 มอ พอ ลี เซง กิด ลา เย 0 ซอ ผ่อ ฮอ 0 นำ มอ ห่อ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย 0 นำ มอ ออ ลี เย 0 ผ่อ ลู กิต ตี 0 ชอ พัน ลา เย 0 ซอ ผ่อ ฮอ 0 งัน สิด ติน ตู 0 มัน ตอ ลา 0 ปัด ถ่อ เย 0 ซอ ผ่อ ฮอ

พระคาถามหากรุณาธรณีสูตร 
(ภาษาสันสกฤต) 

นโมรัตนตรายายะ นโมอารยะ อวโลกิเตศะวะรายะ
โพธิสัตตวายะ มหาสัตตวายะ มหาการุณิกายะ
โอมสะวะละวะติ ศุททะนะตัสยะ นมัสกฤตวานิมาง
อาระยะ อวโลกิเตศะวะระลันตะภา นโมนิลากันถะ
ศรีมหาปะฏะศะมิ สระวาทวะตะศุภัม อสิยูม
สะรวะสัตตวะ นโมปวสัตตวะ นโมภะคะมะภะเตตุ
ตัทยะถา โอมอวโลกา โลกาเต กาละติ อีศีลี
มหาโพธิสัตตวะ สาโพสาโพ มะรามะรา
มะศิมะศิ ฤธะยุ คุรุคุรุฆามัม ธูรูธูรูภาษียะติ
มหาภาษียะติ ธาระธาระ ถิรินี ศะวะรายะ
ชะละชะละ มามะภามะละ มุธิริ เอหิเอหิ
ศินะศินะ อาละลินภะละศรี ภาษาภาษิน
การะศะยะ หูลุหูลุมะระ หุลุหุลุศรี สะระสะระ
สีรีสีรี สุรุสุรุ พุทธายะพุทธายะ โพธายะโพธายะ
ไมตรีเย นิละกันสะตะ ตริสะระณะ ภะยะมะนะ
สวาหา สีตายะ สวาหา มหาสีตายะ สวาหา สีตายเย
ศะวะรายะ สวาหา นีลากันถิ สวาหา มะละนะละ
สวาหา ศรีสิงหะมุขายะ สวาหา สะระวะมหาอัสตายะ
สวาหา จักระอัสตายะ สวาหา ปัทมะเกสายะ สวาหา
นีละกันเตบันตะลายะ สวาหา โมโผลิศังกะรายะ สวาหา
นโมรัตนตรายายะ นโมอารยะ อวโลกิเตศะวะรายะ สวาหา
โอมสิทธยันตุ มันตรา ปะทายะ สวาหา

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กล่าวไว้ว่า หากสรรพสัตว์ สวดพระคาถาบทนี้ ด้วยจิตตั้งมั่นแล้ว ขอพรในชาตินี้ หากไม่สมพรดังที่ขอไว้ เราจะไม่ขอ บรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (อย่าลืมว่าการขอพรต้องเป็นไปในทางเกิดกุศลผลบุญที่สุด เพื่อจะได้ไม่เกิดกิเลสใน รัก โลภ โกรธ หลง ค่ะ)

พระคาถามหากรุณาธารณีสูตร 
(ภาษาธิเบต) 

นโม.ระตะนะ.ตรา.ยา.ยะ./ นา.มา.อา.รยา./ อ.วา.โล.กิ.เต.โซ.รา.ยา./โบ.ธิ.สัต.โต.ยา./ ม.หา.สัต.โต.ยา./ ม.หา.กา.รุ.ณิ.กา.ยะ./
โอม**สา.วา.ลา.วา.ติ /ศุ.ดา.นา.ตา.เซ. น.โม.สกา.ตวา.นิ.มัม.อา.รยา./ อ.วา.โล.กิ.เต.โซว์.รา.ลัม.ตา.บา./ น.โม.นี.ลา.เกน.ถา./
ศรี.ม.หา.ปา.ตา.ศา.มิ./ สวา.โต.ตา.ศุ.บัม./ อะ.ศี.ยัม./ สวา.สัต.โต.นะ.โม.ปา.สัต.โต.นา.มา.บา.คา./ มา.บา.เต.ตุ /ตา ยา.ถา./
โอม**อ.วา.โล.กา./ โล.กา.เต./ กา.ลา.ติ./ อี.ศี.รี./ ม.หา.โบ.ธิ.สัต.โต./ สา.โบ.สา.โบ./ มา.รา.มา.รา./ มา.ศิ.มา.ศิ.ริ.ดา.ยุ./
คู.รู.คู.รู.คา.มัม./ ตู.รู.ตู.รู.บา.ศี.ยา.ติ ./ ม.หา.บา.ศี.ยา.ติ./ ดา.รา.ดา.รา./ ดิ.ริ .ณี. /โซว์.รา.ยา./ จา.ลา.จา.ลา./ มา.มา.บา.มา.รา.
/ มุ.ดิ.ลิ. / เอ.ฮา.ยา.เฮ./ ศิ.นา.ศิ.นา./ อา.ลา.ศิน.บา.ลา.ศา.รี. /บา.ศา.บา.ศิน. /บา.รา.ศา.ยา./ ฮู.ลู.ฮู.ลู.มา.รา./ ฮู. รู. ฮู. รู. ศรี./
สา.รา.สา.รา./ สิ. รี. สิ. รี./ สุ. รู. สุ. รู. /บุด.ดา.ยะ.บุด.ดา.ยะ./ โบ.ดา.ยะ.โบ.ดา.ยะ./ ไม.ตรี.เย./ นี.ลา.เกน.ถา./ ตริ.ศา.รา.นา./
บา.ยา.มา.นา./ โซ. ฮา./ สิ.ตา.ยา./ โซ. ฮา./ ม.หา.สิ.ตา.ยา./ โซ. ฮา/สิ.ตา.ยา.เย./ โซว์.รา.ยา./ โซ. ฮา./ นี.ลา.เกน.ถา./ โซ. ฮา.
/ นี.ลา.กัน.เถ.ปัน.ตะ.ลา.ยะ./ โซ. ฮา./ โม.โบ.ลี.ศังกะ.รา.ยะ./ โซ. ฮา./ น.โม.ระตะนะ.ตรา.ยา.ยะ./ นะ.มา.อา.รยา./ อ. วา.โล.กิ.เต.
/ โซว์.รา.ยะ./ โซ. ฮา./ โอม**สิท.ธริน.ตุ./ มัน.ตา.รา./ ปา.ตา.เย./ โซ. ฮา//***

NAMO RATANA TRAYAYA / NAMA ARRAYA / A VA LO KITE’ SHO RAYA / BHOTI SATTO YA / MAHA SATTO YA / MAHA KARU”NI KAYA / OM** SAVA LAVATI / SUDRA NATA SE’ / NAMO SKA TAVA NIMAM ARRAYA / A VALO KITE’ SHORA LAMTABA / NAMO NILAKENTHA / SRI MAHA PATA SAMI / SARVA TOTA SUBAM / ARSIYUM / SARVA SATTO NAMOPA SATTO NAMA BAKA / MABATE’TU”/ TEYATA / OM**AVALOKA / LOKATE’ KALATI / ISIRI / MAHA BHOTI SATTO / SABHO SABHO / MARA MARA / MASI MASI RIDAYU / GURU GURU GA MAM / TURU TURU BHASIYATI / MAHA BHASIYATI / DARA DARA / DHIRINI / SHO RAYA / JALA JALA / MAMA BAMARA / MUDHILI / A HE’YA HI / SINA SINA / ARLA SIN BALASARI / BASA BASIN / BARA SAYA / HULU HULU BARA / HURU HURU SRI / SARA SARA / SIRI SIRI / SURU SURU / BUDHA YA BUDRA YA / BHODA YA BHODAYA / MAI TRIYE’ / NILA GANTHA / TRISA RANA / BAYA MANA / SO HA / SITAYA / SO HA / MAHA SITAYA / SO HA / SITA YAYE’ / SHO RAYA / SO HA / NILA GANTHA / SO HA / NILA KANTHE’ PAN TALAYA / SO HA / MOBOLI SANGKA RAYA SO HA / NAMO RATANA TRAYAYA / NAMA ARRAYA / A VALO KITE’ / SHO RAYA / SO HA / OM**SIDTRIN TU / MANTRA / PATAYE’ / SO HA //**

บรรยายพระคาถามนต์มหากรุณาธารณีสูตร 

พระคาถามนต์มหากรุณา เป็นมนต์พระคาถาอันเกิดจากความเมตตากรุณาอันใหญ่ยิ่ง รวมทั้งความโปรดโลกโปรดสัตว์ ปฏิบัติธรรมบรรลุพระพุทธภูมิ ที่สำคัญอย่างยิ่งยอด อักษรหนึ่ง และประโยคหนึ่งในธารณีนี้ล้วนเป็นสัจธรรมที่จะเข้าถึงสัมมาสัมพุทธญาณ

พระโพธิสัตว์กล่าวว่า หากว่าเหล่ามนุษย์และทวยเทพตั้งจิตสวดนามเรา พร้อมด้วยสวดนามพระอมิตาพุทธเจ้า แล้วสวดพระธารณีนี้คืนละ 5 จบ ก็จะดับ มหันตโทษจำนวน ร้อยพันหมื่นล้านกลับได้ หากเหล่ามนุษย์ทวยเทพสวดคาถามหากรุณานี้ เมื่อใกล้ชีวิตดับพระพุทธเจ้าทั้ง 10 ทิศ จะยื่นพระกรมารับแล้วให้ไปจุติ ในพุทธเกษตรทุกแห่ง และจะเกิดโดยประกอบกุศล 15 ประการ ไม่ต้องด้วยทุมรณะ 15 ประการ คือ เกิดประกอบด้วยกุศล 15 ประการ คือ

1. ที่ที่เกิดจะพบแต่กุศล 5
2. เกิดในประเทศกุศล
3. พบแต่ยามดี
4. พบแต่มิตรดี
5. ร่างกายประกอบด้วยอินทรีพร้อมมูล
6. จิตเป็นธรรมโดยสมบูรณ์
7. ไม่ผิดศีล
8. ญาติบริวารมีความกตัญญู ปรองดองกัน สามัคคีกัน
9. ทรัพย์สมบัติ โภคทรัพย์ มีสมบูรณ์ครบถ้วน
10. มีผู้เคารพและให้ความช่วยเหลือเสมอ
11. ทรัพย์สินที่มีอยู่ ไม่มีใครมาปล้นชิง
12. คิดต้องการอะไร จะได้สมปรารถนา
13. ทวย เทพ นาค ให้ความปกปักษ์รักษาอยู่เสมอ
14. เกิดในที่ที่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์
15. พระธรรมที่ได้ฟัง สามารถเข้าถึงแก่นสาร

ด้วยเหตุนี้ มหากรุณามนต์ ไม่เพียงแต่กำจัดภยันตรายและโรคภัยต่างๆ ดังกล่าวได้ ยังให้ความสำเร็จแก่การกุศลกรรมทุกสิ่งอย่าง พ้นจากความหวั่นกลัว ฉะนั้น เราจึงต้องสวดท่องด้วยความศรัทธาและจิตใจสะอาด จึงสามารถท่องด้วยมหากรุณาจิตของท่านพระโพธิสัตว์ หมั่นสวดเสมอ สามารถรักษาโรคทางใจและทาง กายได้ ยังสามารถให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องนี้สามารถพิสูจน์ได้จากประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น

มนต์มหากรุณาธารณีสูตร เป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทรงพลานุภาพอย่างยิ่ง พระภิกษุจีนเวลาจะทำน้ำมนต์หรือประกอบพิธีสำคัญก็ใช้มนต์บทนี้ ตามความประสงค์ ของผู้สวด เพื่อจะได้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ป้องกันอัปมงคลทั้งหลายเข้าบ้านและยังป้องกันคุณไสยต่าง ๆ ด้วย มนต์บทนี้ผูกเป็นคาถา 84 ประโยค เป็นพระนามของพระแม่กวนอิม 84 ปาง

คราวหน้าพี่ดวงเฮงจะพาไปพบกับปางทั้ง 84 ปางของเจ้าแม่กวนอิมกันนะจ๊ะ 😀

…………………………………………

ขอขอบคุณที่มาจาก : http://www.saiyaithum.com และรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น